ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


AGE: 63 ปี


DATE OF APPOINTMENT: 9 Dec 2022


EDUCATION / TRAINING

 • Ph.D. (Public and Private Management) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน.9) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • พ.ศ. 2550 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปศส.5) สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2549 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 5 (ปรม.5) สถาบันพระปกเกล้า

DIRECTOR TRAINING

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) : รุ่นที่ 4/2021
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : รุ่นที่ 138/2017
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : รุ่นที่ 40/2017

BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 1

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN NON-LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 7

 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนียแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด

POSITION IN OTHER ORGANIZATION / INSTITUTIONS

-


WORK EXPERIENCES

 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
 • กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมา

SHAREHOLDING

-


FAMILY RELATIONSHIP WITH OTHER DIRECTORS, EXECUTIVES, MAJOR SHAREHOLDERS OF GGC OR ITS SUBSIDIARIES

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

BY CLICKING "ACCEPT", YOU AGREE TO THE STORING OF COOKIES ON YOUR DEVICE TO ENHANCE SITE NAVIGATE, ANALYZE SITE USAGE, AND ASSIST IN OUR MARKETING EFFORTS. YOU CAN VIEW DETAIL COOKIES POLICY

X