นายธานินทร์ ตันประวัติ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

กรรมการตรวจสอบ


AGE: 58 ปี


DATE OF APPOINTMENT: 9 Dec 2022


EDUCATION / TRAINING

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.2/62) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 23 (2559-2560)

DIRECTOR TRAINING

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2554)
 • หลักสูตร Director Certification Program DCP 250/2017

BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 1

 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN NON-LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 4

 • กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมฆา-เอส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอลส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไซนอปซิส จำกัด (รับจ้าง-บริการ งานด้านวิจัย-เคมีภัณฑ์)

POSITION IN OTHER ORGANIZATION / INSTITUTIONS

-


WORK EXPERIENCES

 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมฆา-เอส จำกัด

SHAREHOLDING

-


FAMILY RELATIONSHIP WITH OTHER DIRECTORS, EXECUTIVES, MAJOR SHAREHOLDERS OF GGC OR ITS SUBSIDIARIES

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

BY CLICKING "ACCEPT", YOU AGREE TO THE STORING OF COOKIES ON YOUR DEVICE TO ENHANCE SITE NAVIGATE, ANALYZE SITE USAGE, AND ASSIST IN OUR MARKETING EFFORTS. YOU CAN VIEW DETAIL COOKIES POLICY

X