นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการตรวจสอบ


AGE: 59 ปี


DATE OF APPOINTMENT: 9 Dec 2022


EDUCATION / TRAINING

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Instituteสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

DIRECTOR TRAINING

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2004

BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 5

 • กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีสท์รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN NON-LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 3

 • ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

POSITION IN OTHER ORGANIZATION / INSTITUTIONS : 2

 • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ)
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

WORK EXPERIENCES

 • 2554 - 2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2549 - 2557 ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

SHAREHOLDING

-


FAMILY RELATIONSHIP WITH OTHER DIRECTORS, EXECUTIVES, MAJOR SHAREHOLDERS OF GGC OR ITS SUBSIDIARIES

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

BY CLICKING "ACCEPT", YOU AGREE TO THE STORING OF COOKIES ON YOUR DEVICE TO ENHANCE SITE NAVIGATE, ANALYZE SITE USAGE, AND ASSIST IN OUR MARKETING EFFORTS. YOU CAN VIEW DETAIL COOKIES POLICY

X