นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม


AGE: 63 ปี


DATE OF APPOINTMENT: 4 Dec 1978


EDUCATION / TRAINING

 • พ.ศ. 2550 ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2552 ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ(MBA) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2554 ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2557 อบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2558 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19
 • พ.ศ. 2559 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 • พ.ศ.2560 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • พ.ศ.2561 อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 สอท.
 • พ.ศ.2561 อบรมหลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
 • พ.ศ.2562   อบรมหลักสูตร  วิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2
 • พ.ศ.2563 อบรมหลักสูตร   ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 13
 • พ.ศ.2565 อบรมหลักสูตร   สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2

DIRECTOR TRAINING

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2560)

BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND

-


BOARD MEMBER / MANAGEMENT IN NON-LISTED COMPANY - THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 7

 • 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเครือ เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัทย่อย
 • 2549 กรรมการบริหาร บริษัทเครือ นิวไบโอดีเซล จำกัด (ธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล)
 • 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครือ ศรีวิชัยปาล์ม จำกัด (ธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน)
 • 2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจซื้อ-ขาย ส่งออก น้ำมันปาล์ม)
 • 2535 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครือ พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด (ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือระหว่างประเทศ)
 • 2533 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครือ พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจคลังเก็บน้ำมันปาล์ม ท่าเรือและคลังสินค้า)
 • 2527 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครือ เพชรศรีวิชัย จำกัด (ธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มทางรถ)

POSITION IN OTHER ORGANIZATION / INSTITUTIONS : 2

 • 2552 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • 2545 กรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ

WORK EXPERIENCES

 • 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สกายฮิลล์ สุราษฎร์ธานี จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอเชี่ยนไมนิ่ง จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นบีดี อะโกร จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภสิริแกรนด์ จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี.เค.พร๊อพเพอร์ตี้ (เกาะสมุย) จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายบุญส่ง กุลบุปผา)
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี.เค.ลอจิสติค จำกัด
 • 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยปาล์ม จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กรีนกลอรี่ จำกัด
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.ทับสะแก(1990) จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด
 • 2527 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด

SHAREHOLDING

 • 1 หุ้น

FAMILY RELATIONSHIP WITH OTHER DIRECTORS, EXECUTIVES, MAJOR SHAREHOLDERS OF GGC OR ITS SUBSIDIARIES

 • เป็นบิดาของนางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล
 • เป็นบิดาของนายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล
 • เป็นบิดาของนายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

BY CLICKING "ACCEPT", YOU AGREE TO THE STORING OF COOKIES ON YOUR DEVICE TO ENHANCE SITE NAVIGATE, ANALYZE SITE USAGE, AND ASSIST IN OUR MARKETING EFFORTS. YOU CAN VIEW DETAIL COOKIES POLICY

X