ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


อายุ: 63 ปี


วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Ph.D. (Public and Private Management) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน.9) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • พ.ศ. 2550 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปศส.5) สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2549 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 5 (ปรม.5) สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) : รุ่นที่ 4/2021
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : รุ่นที่ 138/2017
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : รุ่นที่ 40/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 7 แห่ง

 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนียแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

-


ประสบการณ์การทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
 • กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมา

จำนวนการถือหุ้น

-


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X