นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการตรวจสอบ


อายุ: 59 ปี


วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Instituteสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2004

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

 • กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีสท์รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

 • ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 2 แห่ง

 • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ)
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2554 - 2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2549 - 2557 ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

จำนวนการถือหุ้น

-


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X