นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ


อายุ: 63 ปี


วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ PWC Thailand
 • Customer Experience and Value Creation ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
 • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 7 แห่ง

 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2564-1 มิ.ย. 2565 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2564-1 มิ.ย. 2565 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2563-2564 รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
 • 2562-2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • 2562-2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2561-2564 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด
 • 2557-2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 • 2560-2563 กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2560-2563 นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2560-2563 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • 2558-2563 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2563-2563 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
 • 2563-2563 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561-2562 ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • 2561-2562 ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2546-2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560-2561 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2559-2561 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • 2558-2560 กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • 2558-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2558-2560 อธิบดีกรมธนารักษ์

จำนวนการถือหุ้น

-


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

-


© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X