นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม


อายุ: 63 ปี


วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธ.ค. 2521


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • พ.ศ. 2550 ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2552 ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ(MBA) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2554 ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2557 อบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2558 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19
 • พ.ศ. 2559 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 • พ.ศ.2560 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • พ.ศ.2561 อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 สอท.
 • พ.ศ.2561 อบรมหลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
 • พ.ศ.2562   อบรมหลักสูตร  วิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2
 • พ.ศ.2563 อบรมหลักสูตร   ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 13
 • พ.ศ.2565 อบรมหลักสูตร   สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2560)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-


การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 7 แห่ง

 • 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเครือ เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัทย่อย
 • 2549 กรรมการบริหาร บริษัทเครือ นิวไบโอดีเซล จำกัด (ธุรกิจ โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล)
 • 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครือ ศรีวิชัยปาล์ม จำกัด (ธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน)
 • 2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจซื้อ-ขาย ส่งออก น้ำมันปาล์ม)
 • 2535 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครือ พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด (ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือระหว่างประเทศ)
 • 2533 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครือ พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจคลังเก็บน้ำมันปาล์ม ท่าเรือและคลังสินค้า)
 • 2527 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครือ เพชรศรีวิชัย จำกัด (ธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มทางรถ)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 2 แห่ง

 • 2552 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • 2545 กรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สกายฮิลล์ สุราษฎร์ธานี จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอเชี่ยนไมนิ่ง จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นบีดี อะโกร จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภสิริแกรนด์ จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี.เค.พร๊อพเพอร์ตี้ (เกาะสมุย) จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายบุญส่ง กุลบุปผา)
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี.เค.ลอจิสติค จำกัด
 • 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยปาล์ม จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กรีนกลอรี่ จำกัด
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.ทับสะแก(1990) จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด
 • 2527 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด

จำนวนการถือหุ้น

 • 1 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 • เป็นบิดาของนางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล
 • เป็นบิดาของนายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล
 • เป็นบิดาของนายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X