เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ

สร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริหารงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมและมีความมั่นคงในอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมและมีความมั่นคงในอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

บริหารธุรกิจภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างพันธมิตรทางการค้า

บริหารธุรกิจภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างพันธมิตรทางการค้า

ประวัติความเป็นมา

Arrow
2556
2557
2558
2559
2565

ปี พ.ศ. 2556

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ปี พ.ศ. 2557

วันที่ 9 กันยายน 2557 บริษัท ปาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 25% วันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นใน บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด จำนวน 25%

ปี พ.ศ. 2558

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ปี พ.ศ. 2559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้น ในบริษัท เซ้าท์ออยท์ทรานสปร์ต (1987) จำกัด จำนวน 25% วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นใน บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด จำนวน 25% วันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นบริษัทละจำนวน 25% ได้แก่ บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท บลูไลน์มารีนไทม์ จำกัด, บริษัท เคทีพี โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท พี.เค ลอจิสติกส์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ บริษัท เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เดือน มีนาคม ปรับโครงสร้างในการถือหุ้นของแต่ละบริษัท เหลือเพียง 5 บริษัท คือ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด, บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด, บริษัท ปาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้น 100 % ในแต่ละบริษัท

Arrow

คณะกรรมการบริษัท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อเพิ่มเติม
ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

อ่านต่อเพิ่มเติม
ดร.มงคล รัตนพันธ์

ดร.มงคล รัตนพันธ์

กรรมการ/ประธานกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายธานินทร์ ตันประวัติ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

อ่านต่อเพิ่มเติม
นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล

นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการ/กรรมการบริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการ/กรรมการบริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหาร

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

ประธานกรรมการบริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม
นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล

นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการบริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการบริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการบริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อเพิ่มเติม
ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายธานินทร์ ตันประวัติ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

กรรมการตรวจสอบ

อ่านต่อเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายธานินทร์ ตันประวัติ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อเพิ่มเติม
ดร.มงคล รัตนพันธ์

ดร.มงคล รัตนพันธ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านต่อเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธานินทร์ ตันประวัติ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านต่อเพิ่มเติม
ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านต่อเพิ่มเติม
ดร.มงคล รัตนพันธ์

ดร.มงคล รัตนพันธ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านต่อเพิ่มเติม

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

ดร.มงคล รัตนพันธ์

ดร.มงคล รัตนพันธ์

ประธานกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

อ่านต่อเพิ่มเติม
ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายธานินทร์ ตันประวัติ

นายธานินทร์ ตันประวัติ

กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

อ่านต่อเพิ่มเติม
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล

กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม

อ่านต่อเพิ่มเติม
© 2023 PETCHSRIVICHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X