วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพ และบริการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ

สร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริหารงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งมอบบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมและมีความมั่นคงในอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กร และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

บริหารธุรกิจภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างพันธมิตรทางการค้า

PCE
P C E

Loading