คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืน

และ กำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการความยั่งยืน และ กำกับกิจการที่ดี

ดร.มงคล รัตนพันธ์
ประธานกรรมการความยั่งยืน
และกำกับกิจการที่ดี
ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี
นายธานินทร์ ตันประวัติ
กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี
PCE
P C E

Loading