นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการกำกับกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีดังนี้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ


PCE
P C E

Loading