คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา

และ พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน

ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
นายธานินทร์ ตันประวัติ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.มงคล รัตนพันธ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
PCE
P C E

Loading