คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล
กรรมการบริหาร
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล
กรรมการบริหาร
นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล
กรรมการบริหาร
นายกีรติ ไชยะกุล
กรรมการบริหาร
PCE
P C E

Loading