การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการกำกับกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ช่องทางการร้องเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ผู้ร้องเรียน) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ จากการแจ้งข้อร้องเรียนในครั้งนี้หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อประโยชน์การตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริง และจะได้รับการปกป้องไว้เป็นความลับตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องแจ้งหรือรายงานข้อมูลที่เป็นความจริง และมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอ

ช่องทางการร้องเรียน

PCE
P C E

Loading