กลุ่มธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจของเรา

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "PCE") ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) กลุ่มธุรกิจหลัก คือ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร โดยมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คลังสินค้า จนถึงกระบวนการขนส่งที่ทันสมัย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

ดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรประกอบด้วย โรงสกัดน้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ โดยโรงกลั่นผลิตน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืชบริสุทธิ์ เพื่อการบริโภค "รินทิพย์" จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ


กลุ่มธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม

ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากปาล์ม โดยจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ .


กลุ่มธุรกิจขนส่ง

ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวและสินค้าแห้ง ทั้งทางรถและทางเรือ เช่น น้ำมันปาล์มดิบ, น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์, น้ำมันปาล์มโอเลอิน, ทะลายปาล์ม, แร่, เหล็ก, ปูนซีเมนต์ถุง เป็นต้น


กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

ให้บริการคลังรับฝากน้ำมันปาล์มดิบ ขนาดความจุกว่า 240,000 เมตริกตัน คลังสินค้าทั่วไป, ลานเทกองเก็บสินค้าบนพื้นที่รวมกว่า 100,000 ตารางเมตรและท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า


PCE
P C E

Loading