คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธานินทร์ ตันประวัติ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.มงคล รัตนพันธ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
PCE
P C E

Loading