กลุ่มธุรกิจของเรา

กลุ่มธุรกิจโรงสกัด
และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
กลุ่มธุรกิจโรงสกัด และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
อ่านรายละเอียด
กลุ่มธุรกิจซื้อ
และจำหน่ายน้ำมันปาล์ม
กลุ่มธุรกิจซื้อ และจำหน่ายน้ำมันปาล์ม
อ่านรายละเอียด
กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า
และท่าเทียบเรือ
กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
อ่านรายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มครอบครัวประสิทธิ์ศุภผล ก่อตั้ง บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด ("PC") เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางบก

ก่อตั้ง บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ("PKM")
(เดิมชื่อ บจก.กิจศรีวิชัย 1990) ประกอบธุรกิจให้บริการคลังน้ำมันปาล์มและคลังสินค้าทั่วไป ลานเทกองสินค้า และการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า การเตรียมความพร้อมสินค้าก่อนส่ง

ก่อตั้ง บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด ("PCM")
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ

ก่อตั้ง บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด ("PACO")
เพื่อดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จึงเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน กลอรี่ จำกัด ("GRL") จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม

ก่อตั้ง บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ("NBD")
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง

ก่อตั้ง บริษัท เอ็นบีดีอะโกร จำกัด ("NBD Agro")
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชบรรจุขวดภายใต้ตราสินค้า "รินทิพย์"

ก่อตั้ง บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (PCE) (เดิมชื่อ บจก. เพชรศรีวิชัย โฮลดิ้ง) เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่เป็นของกลุ่มครอบครัวประสิทธิ์ศุภผล

ก่อตั้ง บริษัท ศรีวิชัย นาวี จำกัด ("SVC")
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าและน้ำมันทางเรือในประเทศ

จัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดย

 • 1. การโอนธุรกิจทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ NBD Agro ให้แก่ NBD
  • 2. การควบรวมกิจการ (Amalgamation)
  • 2.1 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม NBD และ GRL
   ซึ่งภายหลังการควบรวมดำเนินธุรกิจในนามบริษัท NBD

  • 2.2 ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ SVC และ PCM
   ซึ่งภายหลังการควบรวมดำเนินธุรกิจในนาม PCM

- PCE เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญของ 1.PACO , 2.NBD , 3. PCM , 4.PKM , 5.PC จากกลุ่มครอบครัวประสิทธิ์ศุภผลเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของ PCE ในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน (ยกเว้น NBD ซึ่ง PCE ถือหุ้น 86.21%) เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มเตรียมพร้อมการ IPO

- ก่อตั้ง บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด ("PCEP") เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นของครอบครัว และเข้าถือหุ้นใน PCE แทนผู้ถือหุ้นบุคคลเดิมทั้งจำนวน

เดือนพฤษภาคม 2566 EGM# 1/2566
ของ PCE มีมติอนุมัติ

 • (1) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 • (2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 1 บาท

 • (3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,000 ล้านบาท เป็น 2,750 ล้านบาท เพื่อนำหุ้นสามุญเพิ่มทุน 750 ล้านหุ้น (พาร์ 1 บาทต่อหุ้น) เสนอขาย IPO

ข่าวสารจาก PCE

PCE
P C E

Loading